0 votes

Er kunnen zich verschillende problemen voordoen als uw Lexmark-printer geen afdruktaken zal verwerken. Als de afdrukspoolerservice van uw Lexmark-printer niet goed werkt of niet start, kan uw Lexmark-printer geen afdruktaken krijgen. Om de informatie over de afdruktaak te wissen, heeft de printer mogelijk energie nodig of is er papier vastgelopen in de printer.

De beste oplossing is om naar de  Lexmark-printer helpdesk te gaan, omdat deze uw problemen heel gemakkelijk oplost

in Help by

Your answer

Your name to display (optional):
Privacy: Your email address will only be used for sending these notifications.